Radonmätning – vägen till ett radonfritt boende

Nu är det mätsäsong för radon. Passa på att göra en radonmätning för att säkra en radonfri och hälsosam inomhusmiljö.

Att mäta är enkelt! Beställ hem ackrediterade radondosor för långtidsmätningar som är det säkraste sättet att mäta radon på och ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. När du fått hem radondosorna placerar du ut enligt medföljande anvisning. Mätningen ska genomföras i minst 60 dagar under perioden oktober till april (eldningssäsongen). När mätningen är klar skickar du tillbaka radondosorna för analys. Efter cirka en vecka får du en mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter eller ej.

En radonmätning hjälper dig att tydliggöra om du har ett radonproblem. Om svaret blir godkänt har du ett kvitto på en hälsosam och bra boendemiljö. Om det istället visar sig att du har radonhalter över gränsvärdet ger vi dig gärna råd på hur du kan sänka radonhalten under årsmedelvärdet.

Radon ökar risken för lungcancer

Radon är en radioaktiv gas som ökar risken för lungcancer om du exponeras för den i hög halt under en längre tid. Strålskyddsmyndigheten uppskattar att cirka 500 personer får lungcancer av radon varje år i Sverige. Av dessa är 90 procent rökare. Det kan ta 15 till 40 år från det att man utsatts för radon till dess att lungcancer kan konstateras.

Eftersom radon är hälsofarligt har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten inte bör överstiga 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter) i bostäder och allmänna lokaler. I Sverige finns i dagsläget närmare 400 000 bostäder med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Radon från marken vanligast

Radon i inomhusluften kan komma från marken, byggmaterial och från kranvattnet. Markradon är den vanligaste orsaken till radon i våra bostäder och byggnader.

Radon från byggmaterial

Byggmaterial av uranrik lättbetong, så kallad blåbetong, är den största radonkällan bland byggmaterialen. Blåbetong producerades och användes mellan 1929 och 1975, och finns i ca 10 % av landets bostäder. Blåbetong innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller.

Radon från hushållsvatten

Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Kommunalt vatten renas och därför innehåller det mycket sällan höga halter av radon.

Bergborrade brunnar däremot kan ge vatten med förhöjd radonhalt. Om vattnet innehåller radon kan det orsaka förhöjda radonhalter i bostaden när man exempelvis spolar vatten, diskar och duschar. När radonhaltigt vatten avdunstar inomhus avgår en del av radonet till luften.

Mäta – enda sättet att upptäcka radon

Med våra mätpaket kan du enkelt göra en långtidsmätning själv som ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde. Beställ radonmätare här!

Relaterade länkar
Radonmätning (radonmessung) i Tyskland